till start

Verksamhetsberättelse för Konstkonsulentsverksamheten i
Östergötland 201
7
Lena Wiklund är anställd på Östergötlands museum som konstkonsulent och har varit konstkonsulent sedan 2004.
Under året har konstkonsulenten arbetat på 100 procentig tjänst.

Utställningar

Utställningsserien ”Stafetten” visar konstnärer som är verksamma i, eller med anknytning till Östergötland. Stafetten anordnas med två separatutställningar per år.
Idén med utställningsserien är att museet avsäger sig rätten att bestämma vem och vad som ska visas, det är utställande konstnär väljer sin efterträdare. Oväntade utställningar och konstnärer överraskar både museipersonal och allmänhet, och kvalitén på utställningarna har varit hög. Det gör serien intressant för konstnärer, för museet och för publiken.
Utställningsserien är jämställd könsmässigt, då manlig konstnär väljer kvinnlig efterträdare, som i sin tur väljer en man osv. 
Utställningsserien har pågått utan uppehåll sedan 2006.
32 konstnärer från länet har visats i separatutställningar, företrädelsevis på Östergötlands museum.
Stafetten nummer 31
I januari 2017 ställde Hasti Radpour (Linköping) ut som stafettutställare nr 31 i utställningsserien. Utställningens titel var Mvh Torkställningen och visade måleri varav Östergötlands museum köpte in ett verk till konstsamlingen.
Hasti valdes av tidigare utställaren Mattias Hofvendahl.
Utställningen pågick från 21 januari till den 26 februari 2017.
Stafetten nummer 32
Till Stafettutställare i september utsågs Morgan Johansson från Väderstad i Mjölby kommun, av Hasti som sin efterträdare.
Morgan Johanssons utställning visade stora och små akvareller och pågick från 2 september till 8 oktober 2017. Östergötlands museum köpte in ett verk från utställningen till konstsamlingen.

Vandringsutställning om konst i offentlig miljö
Det byggs mycket i länet, fler kommuner börjar titta på den så kallade procent-regeln. Regeln som är en rekommendation sedan 1937, gör det möjligt att avsätta minst en procent av byggkostnader i kommunala ny- och ombyggnationer till konstnärliga gestaltningar. Konstkonsulenten arbetar med att informera kommuner om procent-regeln och peka på vikten och nyttan av konstnärliga inslag i samhället.
Konstkonsulenten startade arbetet med produktion av en vandringsutställning om offentlig konst under hösten 2016. Medel för att genomföra vandringsutställningen har beviljats av Region Östergötland. Först ut att visa utställningen var Mjölby från dec 2017 till jan.
2018 kommer konstkonsulenten att erbjuda utställningen till alla återstående kommuner i länet. 

Projekt

Gestaltningsprojekt i museiparken på Östergötlands museum
Under 2017 ansökte Östergötlands museum om medel från Carlstedska fonden för att genomföra nya konstnärliga gestaltningar i museiparken.
Anledningen till att ansökan gjordes att flera av befintliga skulpturer i parken inte var bra placerade eller for illa efter många vintrar i parken och var tvungna att tas in.
Konstkonsulenten utsågs till projektledare för projektet. Planen var att utlysa tre gestaltningar men då det beviljades 2,4 miljoner kronor av de 3,2 miljoner kronor som söktes, reducerades planen till två nya gestaltningar.

Ett konstprogram skrevs som underlag för utlysningen. Två befintliga skulpturer i museiparken togs in under hösten 2017. I november utlystes intresseanmälan de två nya gestaltningarna i museiparken, via Konstpool.
Så långt kom gestaltningsprojektet 2017. Troligen det största inköp av konst som Östergötlands museum gjort! Ett spännande projekt som hela museet lär sig mycket av.

Jag, här och nu
Idén med konstprojektet är att nyanlända ungdomar, med kameran som verktyg, ska se den plats de nu bor på, med foto och film. 
Projektmedel från Region Östergötland gjorde ett pilotprojekt i Norrköping 2016.
Under 2017 utvecklades och vidgades projektet med stöd av Region Östergötland till att erbjuda kommuner i Östergötland att genomföra egna projekt.
Region Östergötland är projektägare, Östergötlands museum, konstkonsulenten, är projektledare. Deltagande kommuner delar kostnaderna med Region Östergötland och Östergötlands museum.
Fem kommuner anslöt sig till projektet under året. Först ut var Kinda kommun att starta och genomföra projektet. En lokal konstnär, Anna Helldorff, arbetade med unga från boenden i Kisa med workshops under våren 2017. Under sommaren visades filmer, dikter och foton i biblioteket under Amerikaveckan i Kisa. Kinda ville koppla den historiska utvandringen från Kindabygden till Amerika under tidigare sekel med invandringen i nutid i Sverige.

I projektet anlitades en regionalt samordnande konstnär Aldís Ellertsdóttir Hoff. Aldís roll är att stötta de lokala projekten och de konstnärer som arbetar i kommunerna med projekten. Styrgrupper anordnades med; projektledare, en ansvarig kommunrepresentant samt lokal- och regional konstnär för att hjälpa projektet på plats.
Förutom Kinda kommun så deltar Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Söderköping i projektet. Projekten har startats på lite olika tidpunkter och pågår även år 2018.

Nätverk och marknadsföring

Konstkonsulenten har god kännedom om verksamma konstnärer i länet, en viktig del av arbetet är att förmedla kontakter och information om utställningsmöjligheter, om olika projekt och workshops till bild-och formkonstnärer i länet. Ofta behövs en mellanhand mellan skolor, projektledare inom offentliga gestaltningsprogram, utställare och konstnärer. Konstkonsulenten arbetar som en förmedlande länk.

Konstkonsulenterna i Sverige
Det finns 22 konstkonsulenter i 19 av landets län/regioner.
Konstkonsulenterna har en förening, ”Konstkonsulenterna i Sverige” har två föreningsmöten per år. Konstkonsulenten är medlem i föreningens styrelse. Föreningen är en plattform för att driva gemensamma frågor nationellt.
Inom föreningen arbetar konstkonsulenterna med att sprida information nationellt, föra samtal med nationella organisationer och myndigheter som t.ex. KRO, Kulturrådet och Statens Konstråd.
Konstkonsulenterna i Sverige driver en Facebookgrupp för informationsspridning,
https://www.facebook.com/pages/Konstkonsulenterna-i-Sverige/128277913873889,
Facebooksidan har 1255 följare.

Regionala samordnare/konsulenter/främjare och strateger
Konstkonsulenten deltar i ett nätverk med regionala främjare och konsulenter från olika kulturområden i regionen. Nätverket har möten flera gånger per år, dels tillsammans med kommunernas kultursekreterare, dels interna möten.

Nätverk för offentlig konst för regionens kommuner
Ett nätverk startades 2014 av konstkonsulenten med ansvariga i regionen och kommunerna för den offentliga konsten. Tanken var att samla kommuner kring frågor om konst; konstnärliga gestaltningar, konstsamlingar, handhavande av konst i samlingar. Omkring nio av tretton kommuner deltar regelbundet i möten och kunskapsutbyten.
Under 2017 så hade vi två träffar i nätverket 12/3 visades Östergötlands museums magasin samt landstingets konstenhet, båda på Roxtorp. Den 14 september hade vi ett seminarium med Bildupphovsrätts jurist Erik Forslund som inbjuden föredragshållare för information hur man lättare kan visa konstnärers bilder på webb och i tryck.

Nätverk via Facebook
”Konst-Form-Design i Östergötland” är en Facebookgrupp som konstkonsulenten administrerar: https://www.facebook.com/groups/170106303013758/
Facebook-gruppen hade vid årsskiftet 519 medlemmar. Det är en grupp man får ansöka om att delta i och man ska vara förankrad inom konstfältet och i kulturen i regionen, för att få vara med. Den fungerar som informationsplattform, ett diskussionsforum och en mötesplats för länets konstnärer och andra verksamheter inom konstfältet.

Information via webbsida
Domänadressen är: www.lanskonst.se, webbsidan visar konstkonsulentens arbetsområden, och ger information om tillfällig och kontinuerlig programverksamhet som konstkonsulenten initierar och är del i. Här kan man hitta information om konstkonsulentverksamheten.
År 2017 hade hemsidan 30 316 unika besökare.
                       
Marknadsföring av bild- och formkonstnärer, föreningar och konstrundor i länet via webbportal
För att marknadsföra bild- och formkonsten i regionen finns en webbsida där utövare kan ansöka om deltagande. Här är konstkonsulenten administratör och sidan marknadsförs mot uppdragsgivare inom bild- och formområdet.
Webbsidan, Konst-Form-Design i Östergötland, www.ostgotakonst.se
Medlemskap för deltagare sker via jurering, vilket garanterar en professionell konstnärlig kvalité.
Juryn består av en expertgrupp inom bild-och formkonstområdet från länet.
Kriterier för deltagande på webbsidan är liknande som för inval till KRO (konstnärernas riksorganisation) /KiF (konsthantverkarnas intresseförening) och Föreningen Sveriges Designers, (för formområdet). För slöjdområdet söks meriter inom branschen som t e x återförsäljare och utställningar.

På webbplatsen kan man hitta länets konstrundor. Det finns för närvarande nio konstrundor i länet.
När en konstrunda i en kommun är aktuell, annonseras den ut på förstasidan på webbplatsen, en vecka före och under hela den period som konstrundan pågår.

På webbplatsen kan man läsa om och få kontakt med, olika konstnärsföreningar i länet. Alka konstnärsförening Linköping, blandArt konstnärsförening i Söderköping, KiFiN i Norrköping, Norra Vätterns konstnärsförening, Krogen Amerika Grafikcentrum i Östergötland, Ombergsbygdens KULTUR arbetarförening, Svensk Form Öst och Östergötlands Hemslöjdsförening är representerade med information, länkar och kontaktuppgifter.

Under rubriken ”Unga konstnärer”, hittar man verksamma som ännu inte har fullständiga meriter och är högst 30 år. För närvarande finns 26 unga verksamma registrerade.

År 2017 var 157 verksamma bild- och formkonstnärer från regionen representerade på webbsidan med egna presentationssidor, som de själva administrerar.
Webbsidan hade 2017, 23 702 unika besökare som tittade på 338 692 sidor.

Pedagogik

Under året har konstkonsulenten dragit ner på sina verksamhet som Öppen bildverkstad på Östergötlands museum och även Skapande för vuxna (ht -17) på Östergötlands museum på grund av arbete med större projekt som Jag, Här och Nu i fem kommuner i regionen, samt gestaltningsprojektet som tagit mer tid och resurser i anspråk.
Projektet Jag här och Nu är det projekt som vänder sig till barn och unga som konstkonsulenten arbetat praktiskt med. Övrigt strategiskt arbete mot målgruppen sker genom det regionala konsulent- och främjarnätverket samt råd och stöd mot skapande skola och arbete i pedagognätverk på Östergötlands museum

Skapande för vuxna
Skapande för vuxna anordnades 2017 i Linköping på Östergötlands museum under våren och i Mjölby hela året. Skapande för vuxna är ett samarbete mellan konstkonsulenten, Östergötlands museum, Mjölby kommun och Folkuniversitetet.
I Mjölby anordnades 17 skapartillfällen med 134 deltagare.
Under våren 2017 genomfördes 9 verkstäder på Östergötlands museum med 70 deltagare, under ledning av konstnärer från Linköping.

Kroki bland konsten
Under vår och höst anordnades sammanlagt 12 öppna tillfällen med krokiteckning på Östergötlands museum. Konstnär Hasti Radpour engagerades som krokiledare under året. Krokin var välbesökt och uppskattad.

Kurs i konsten att söka och genomföra offentliga gestaltningar
Konstnärer i regionen ska kunna vara med och söka de gestaltningsprojekt som utlyses i hela landet. För att de ska kunna bli bättre på att ansöka och genomföra projekt så anordnade konstkonsulenten och strategen för konst på Region Östergötland en kurs.
Den 15 november startade kursen med Ragna Berlin från Konstpool och konstnär Eva Fornåå som kursledare. Första delen av tre kurstillfällen tog upp ansökan och juridik kring utlysningar av konstnärliga gestaltningsprojekt. Det var 46 deltagare på första kursen.
Kursen fortsätter 2018.

Övrigt arbete

Internt arbete inom Östergötlands museum
Konstkonsulentens verksamhet ingår i publika avdelningens arbetsområde på Östergötlands museum. Konstkonsulenten deltar på avdelningsmöten och pedagogmöten, samt ingår i det strategiska arbetet på museet.
I pedagoggruppens arbete deltog konstkonsulenten på möten och som konsult för olika projekt med konstpedagogik, bl.a. med rekommendationer av konstnärer till projekt.

Konsultarbete för kommuner, konstnärer, konstföreningar och skolor bland andra pågår regelbundet över året.

Olika webbsidor och sociala medier som konstkonsulenten ansvarar för:


Konstkonsulent i Östergötland
Lena Wiklund
Östergötlands museum
Box 232, 581 02 Linköping
013-230340,
070-1084715
lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se,

upp